POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Ostatnia aktualizacja 1 października 2020 r.

Wstęp

1. TOBILET dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez TOBILET z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez TOBILET . W Polityce uregulowano:

  1. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez TOBILET,
  2. sposób wykorzystania tych danych,
  3. prawa osób, których dane są przetwarzane przez TOBILET,
  4. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
  5. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
  6. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez TOBILET ,
  7. stosowane przez TOBILET środki i metody ochrony danych osobowych,
  8. informacje dotyczące plików cookies.

I. Podstawowe pojęcia

1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

2. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

3. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza TOBILET .

II. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

MTP SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań (dalej: „TOBILET ”). TOBILET wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@grupamtp.pl.

III. Zasady zbierania danych osobowych

1. TOBILET uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez TOBILET wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).

2. TOBILET uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

 • informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON);
 • danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z TOBILET oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TOBILET;
 • danych niezbędnych do uwierzytelnienia Użytkownika np. login i hasło;
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 • cookies oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie tobilet.pl, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

1. TOBILET zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

2. TOBILET dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

3. TOBILET zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

4. TOBILET przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Ustalając ten okres TOBILET bierze pod uwagę przepisy prawa, które nakazują administratorom przetwarzać dane osobowe przez określony w tych przepisach czas, okres funkcjonowania Użytkownika, okres, który jest niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez TOBILET , okres na jaki Użytkownik udziela zgody na przetwarzania jego danych osobowych przez TOBILET (w szczególności do cofnięcia takiej zgody. TOBILET podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. TOBILET oświadcza, że:

 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

6. Dostęp do danych osobowych posiada: TOBILET, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez TOBILET .

7. TOBILET prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

8. TOBILET oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

9. Gromadzone przez TOBILET dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 • świadczenia usług lub wykonywania umów, w szczególności umów sprzedaży biletów oferowanych przez TOBILET, administrowanie nimi i informowanie o nich przez TOBILET; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z TOBILET lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, TOBILET przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy – akceptacji Regulaminu TOBILET ;

 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na TOBILET , które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność TOBILET , a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do TOBILET za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez TOBILET lub inną zawartą z TOBILET umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes TOBILET (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z TOBILET drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez TOBILET lub inną zawartą z TOBILET umową, TOBILET może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes TOBILET (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • zbierania danych osobowych w związku z działalnością TOBILET: w związku z prowadzoną działalnością TOBILET może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie TOBILET (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • szacowania ryzyka i udoskonalania działalności TOBILET (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes TOBILET na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu TOBILET, co stanowi prawnie uzasadniony interes TOBILET w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego TOBILET ;

 • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami TOBILET w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes TOBILET w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych np. informacji o stanie zdrowia Użytkownika przekazanej TOBILET – dane te mogą być przetwarzane przez TOBILET na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej, w szczególności podanie danych może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta Użytkownika, zakupu biletu), bez ich podania takie umowy nie mogą zostać zawarte.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. TOBILET nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. TOBILET może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych np. informatycznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych ze świadczonymi przez TOBILET usługami. TOBILET wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu TOBILET .

3. Dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom zewnętrznym ze względu na inicjowaną przez Użytkownika aktywność na stronie tobilet.pl takim podmiotom jak: Facebook, Google, HotJar, Youtube, Google Analitycs, Microsoft, które mogą zamieszczać własne pliki cookies.

VI. Prawa osób, których dane przetwarza TOBILET

1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez TOBILET swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez TOBILET swoich danych osobowych.

3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez TOBILET swoich danych osobowych.

4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób TOBILET. W takich sytuacjach TOBILET dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.

5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od TOBILET ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez TOBILET opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.

7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył TOBILET, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony TOBILET. Jednakże TOBILET zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które TOBILET przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.

8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@tobilet.pl.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez TOBILET danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Korzystanie ze strony internetowej www.tobilet.pl i formularza kontaktu

1. Korzystanie ze strony internetowej www.tobilet.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze strony internetowej www.tobilet.pl.

2. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania ze strony internetowej www.tobilet.pl, Użytkownik może ponosić koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania ze strony internetowej www.tobilet.pl treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik powinien korzystać ze strony internetowej www.tobilet.pl zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

4. Materiały zawarte na Stronie internetowej, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).

5. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.tobilet.pl niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową.

6. TOBILET może udostępniać Użytkownikom na stronie internetowej www.tobilet.pl dobrowolna i bezpłatną usługę formularza kontaktu

7. W celu skorzystania z formularza kontaktu celem wysłania wiadomości do TOBILET , Użytkownik wypełnia pola formularza kontaktowego oznaczone gwiazdką (pola wymagane do wypełnienia), akceptuje Politykę prywatności oraz klika w pole „Wyślij”.

8. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa www.tobilet.pl może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od TOBILET np. Facebook. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. TOBILET zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie tobilet.pl, a które nie są własnością TOBILET, ani nie podlegają jej kontroli, TOBILET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn, ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

1. Korzystanie ze strony internetowej tobilet.pl może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies.

2. TOBILET, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej tobilet.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę tobilet.pl. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.tobilet.pl za każdym razem, kiedy Użytkownika z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania) lub dane logowania Użytkownika. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.tobilet.pl.

4. TOBILET wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony tobilet.pl. Informacje te TOBILET przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.

5. Korzystając ze strony tobilet.pl Użytkownik może zgodzić się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.tobilet.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne. Kontrola ta odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:

  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl dla wyszukiwarki internetowej Google Chrome

  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek dla wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox

  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer dla wyszukiwarki internetowej Microsoft Internet Explorer

  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL dla wyszukiwarki internetowej Safari.

6. W celu monitorowania strony internetowej tobilet.pl TOBILET może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IX. Zmiany i aktualizacje Polityki

1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach TOBILET dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w TOBILET, będące konsekwencją zmiany przepisów obowiązującego prawa, które regulują prowadzenie działalności przez TOBILET, potrzebę dostosowania Polityki do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce; zmiany sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.tobilet.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; zmiany warunków korzystania ze strony internetowej www.tobilet.pl, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; konieczności aktualizacji informacji wskazanych w Polityce.

2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej TOBILET. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

X. Postanowienia końcowe, kontakt i reklamacje

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z TOBILET w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób TOBILET wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.

2. Reklamacje w zakresie korzystania ze strony internetowej www.tobilet.pl mogą być zgłaszane na adres e-mail: reklamacje@tobilet.pl. Reklamacje rozpatruje TOBILET w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.

3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej www.tobilet.pl rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Polityki jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Wybór prawa polskiego na podstawie Polityki nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między TOBILET a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru. Żadne z postanowień Polityki nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z TOBILET za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem - http://ec.europa.eu/consumers/odr/).